Warunki realizacji

Kosztorys

Zapytania o wycenę należy przysyłać na adres madruk@madruk.pl .
Prosimy dokładnie określić wszystkie parametry druku niezbędne do wykonania kalkulacji.
Odpowiedź wysyłana jest przez opiekującego się Państwa firmą handlowca, w czasie uzależnionym od ilości aktualnie przesłanych zapytań.

Zamówienie

Aby rozpocząć proces produkcji musimy otrzymać od Państwa zamówienie.
Można je wysłać na adres madruk@madruk.pl lub bezpośredni adres mailowy handlowca. Zamówienie nabiera ważności z chwilą, kiedy otrzymają Państwo od nas (mailem) potwierdzenie przyjęcia Państwa zamówienia.

Przygotowanie materiałów

Materiały do przygotowania przez nas projektu można przesłać na adres madruk@madruk.pl lub na bezpośredni adres mailowy handlowca.

Akceptacja projektu

Akceptacja projektu musi być dokonana poprzez mail. Nie przyjmujemy akceptacji telefonicznie.

Realizacja zamówienia

Termin realizacji liczony jest od momentu akceptacji projektu przez Klienta, bądź dostarczenia gotowych materiałów do druku.
Data realizacji ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od:

  • rodzaju pracy
  • uszlachetniania
  • ilości aktualnie przyjętych zleceń

Firma MADRUK nie odpowiada za opóźnienia realizowanego zamówienia spowodowane nieterminowym (ustalonym przy składaniu zamówienia) dostarczeniem gotowych materiałów przez Klienta do druku, jak również brakiem akceptacji projektów lub wydruków próbnych.

Zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od naszej firmy (awaria maszyn w drukarni, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

Dostawa towaru:

Przy zamówieniach powyżej 200 zł. brutto, na terenie Warszawy i okolic towar dostarczamy bezpłatnie. Na życzenie klienta możemy go również wysłać dowolną firmą kurierską. Koszty wysyłki pokrywa klient. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki, w przeciwnym razie reklamacje nie będą rozpatrywane.
Firma MADRUK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu przez firmę kurierską. Odpowiedzialność ponosi firma kurierska.

Warunki płatności:

Przed rozpoczęciem realizacji pobieramy zaliczkę w wysokości 40% wartości zamówienia. Pozostała kwota płacona jest gotówką przy odbiorze towaru.
Stali Klienci uzyskują odroczony termin płatności na 7 lub 14 dni.
Warunkiem jest przesłanie kopii dokumentów rejestracyjnych firmy

  • decyzja w sprawie nadania numeru NIP
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
  • wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

oraz terminowe płacenie należności.
W ramach niedotrzymania terminu płatności naliczane są odsetki ustawowe.

Reklamacje:

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym odebranego towaru w ciągu 2 dni od dnia jego odbioru. W przypadku jakichkolwiek reklamacji Zamawiający powinien zgłosić to na adres madruk@madruk.pl w terminie do 7 dni od momentu odbioru zlecenia.
Termin ten nie dotyczy reklamacji związanych z uszkodzeniem towaru podczas transportu.
Reklamacje zobowiązujemy się rozpatrzyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pełnego nakładu, wraz z pisemnym sprecyzowaniem przyczyn wnoszenia reklamacji. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.
W przypadku błędu z naszej strony zobowiązujemy się wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.

W przypadku błędu z winy Zamawiającego np. w skutek przesłania źle przygotowanych materiałów do druku, Zamawiającemu nie przysługuje prawo wnoszenia roszczeń.
Prawo wnoszenia roszczeń nie przysługuje Zamawiającemu również w stosunku do projektu, który został przez Niego zaakceptowany.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół szkodowy poświadczony przez przewoźnika firmy kurierskiej. W przeciwnym razie reklamacja ta nie będzie rozpatrywana przez firmę kurierską. Następnie należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę Madruk na adres madruk@madruk.pl .